Gefeliciteerd, u hebt de eerste brief van het Kentucky Consular Center binnengekregen en gaat nu beginnen met het invullen van de bijgevoegde formulieren. Om u kopzorgen en werk te besparen zal USA4ALL (waarvan de voorzitter zelf ook winnaar is) u helpen met het invullen door hier de instructies daarvoor te plaatsen.

Let wel: de instructies zijn van toepassing op de formulieren die in 2008 werden gebruikt maar uit de historie blijkt dat dergelijke formulieren weinig aan aanpassingen onderhevig zijn. U doet er echter wel goed aan het formulier wat u in handen heeft te vergelijken met de pdf file die u op onze site kunt downloaden. USA4ALL is niet aansprakelijk voor het verkeerd invullen van de gegevens. Wij geven u die informatie die ervoor heeft gezorgd dat de voorzitter zelf succesvol door de procedure is gewandeld.

Klik alvast hier om de eerste brief van het Kentucky Consular Center te vergelijken met een kopie van de onze. (word document)

Mooi nu we zeker weten over hetzelfde te praten gaan we door met het invullen van de gegevens. Voor de aanvrager dienen wat meer formulieren te worden ingevuld dan voor de rest van het gezin wat mee zal reizen mocht u uw greencard uiteindelijk krijgen.

De aanvrager dient formulieren 230 PART 1 en 2 in te vullen maar ook DSP-122. Overige familieleden dienen alleen 230 PART 1 en 2 in te vullen. Daarnaast dient u het begeleidend schrijven van de KCC goed door te lezen zodat u zeker weet dat u alle instructies juist opvolgt.

Het is belangrijk dat u op alle formulieren (dus zonder uitzondering) in de rechter bovenhoek uw case nummer vermeld zoals dat exact is vermeld in de aankondigingbrief. Het case nummer bestaat uit 14 cijfers/letters en begint met het fiscaal van toepassing zijnde jaartal en de regio waar u vandaan komt.  Het nummer zou er zo uit kunnen zien: 2009EU00040150 (waarbij de laatste 5 cijfers uw daadwerkelijke case nummer is) Desalniettemin dient u het gehele nummer te noteren. Vergeet u dit absoluut niet te doen voor een snelle en juist verwerking van uw documenten op het Kentucky Consular Center.

Daarnaast dient u zich te realiseren dat, indien u valse of niet kloppende informatie opgeeft uiteindelijk een visum kan worden geweigerd. Zelfs als u al een visum heeft maar achteraf blijkt dat u valse of onjuiste informatie heeft opgegeven dan kan dat leiden tot intrekking van uw visum/greencard. Daarnaast kan het betekenen dat u voor een kortere of langere periode (zelfs levenslang is mogelijk) niet naar de Verenigde Staten mag reizen. Het is dus van groot belang dat u eerlijk bent tijdens het invullen van uw gegevens en u dient er zeker van te zijn dat de ingevulde gegevens ook daadwerkelijk kloppen.

De formulieren:

230 PART I & II

Voor alle gezinsleden dient u deze twee formulieren in te vullen. Kijk daarvoor in de begeleidende brief die u als het goed heeft ontvangen. Een voorbeeld van dit formulier hebben wij beschikbaar als pdf file.

U dient in duidelijke blokletters te schrijven en alle vragen die niet van toepassing zijn (not applicable) dienen te worden ingevuld met N/A. Het is ook hier weer belangrijk dat u niets vergeet en precies volgens de instructie werkt. Doet u dit niet dan bestaat de kans dat uw aanvraag niet wordt geaccepteerd.

In het onderstaande overzicht zullen wij u stap voor stap door de velden heenleiden:

Formulier DS-230 part I

Het DS-230 part I formulier bevat vragen over u en uw gezinssituatie, uw school- en werkverleden, uw huidige adres en het adres wat u in de Verenigde Staten dient te gebruiken, uw reisverleden, werkverleden en zo nog wat meer. Loop de vragen stap voor stap door.

1a:

Family name (Achternaam):  uw volledige achternaam (indien u getrouwd bent dient u hier de naam te zetten die u daadwerkelijk gebruikt – de meisjesnaam kunt u onder 2 invullen)

1b:

First name: Hier dient u alle voornamen te vermelden zoals deze in uw paspoort staan

1c:

Middle name: Hier dient u uw eventuele tussenvoegsel te vermelden.

2:

Other Names: Hier dient u uw meisjesnaam in te vullen inclusief tussenvoegsel waarbij u begint met de achternaam en vervolgens uw tussenvoegsel. Gebruikt u nog aliassen en/of andere namen dan dient u ook die hier te vermelden. Indien niet van toepassing vul N/A in.

3:

Full Name in Native Alphabet: Hier dient u, indien van toepassing, uw naam te noteren als u andere schrijfletters gebruikt dan Romeinse. Voor Nederlanders en Belgen zal dit dus in de meeste gevallen niet van toepassing zijn en plaatst u de opmerking N/A in dat veld.

4:

Date of Birth: Hier dient u uw geboortedatum te geven volgens de Amerikaanse methodiek. Dus stel u bent op 10 november 1975 geboren dan vult u in: 11-10-1975 (Dus eerst de maand, dan de dag en dan het jaartal)

5:

Age: Hier vermeldt u uw daadwerkelijke leeftijd.

6:

Place of Birth: Uw geboorteplaats.

6a:

Province: In welke provincie u bent geboren.

6c:

Country: In welk land u bent geboren.

7:

Nationality: Hier geeft u aan welke nationaliteit u heeft. Mocht u twee nationaliteiten bezitten dan dient u deze beide te vermelden.

8:

Gender: Hier geeft u uw geslacht aan.

9:

Marital Status: Hier kruist u aan of getrouwd, vrijgezel, weduwe/weduwnaar, gescheiden of uit elkaar bent zonder gescheiden te zijn.

10:

Permanent address in the United States where you intend to live, if known. Include the name of a person who currently lives there:  Ondanks het feit dat u nog niet in de VS woont is het van groot belang dat u hier een adres invult van een kennis of familielid. Heeft u deze niet dan is de kans groot dat u niet verder kunt in de procedure. Geef dus absoluut geen vals adres op of een adres van iemand die u niet kent. In de eerste plaats pleegt u dan fraude en in de tweede plaats dient u uw uiteindelijke greencard en social security mumber te laten verzenden naar het hier vermelde adres.

11:

Address in the United States where you want your permanent resident card  (green card) mailed: Vul hier eventueel een adres is waar de uiteindelijke groene kaart naartoe dient te worden toegezonden. Indien dat adres gelijk is aan het adres onder vraag 10 vult u hier N/A in.

12:

Your Present Occupation: Hier dient u uw huidige beroep in te vullen. Indien niet van toepassing dan zult u hier N/A in.

13:

Present Address: Hier vult u uw huidige complete woonadres is. Dus straat, huisnummer, postcode, woonplaats, provincie en land. Daarnaast dient u uw telefoonnummer thuis en op uw werk te vermelden. Doe dit via de internationale methode dus +31 voor NL.

14:

Name of Spouse: Vul hier de naam van uw partner in, beginnend met de achternaam, voornamen en tussenvoegsel. Indien niet van toepassing vult u N/A in. Vult u in de van toepassing zijnde velden ook de geboortedatum (volgens Amerikaanse methodiek) en plaats in. Indien uw partner op een ander adres woont dient u dat adres ook te vermelden. Verder dient u het beroep van uw partner te vermelden en de datum waarop u getrouwd bent. Is er iets niet van toepassing vergeet dan niet N/A te plaatsen.

15a:

Fathers family name: Vul hier de achternaam van uw vader in en vervolgens de voornamen en het tussenvoegsel indien van toepassing.

15b:

First name: Hier dient u alle voornamen van uw vader te vermelden.

15c:

Middle name: Hier dient u eventuele tussenvoegsel van uw vader te vermelden.

16a:

Father’s Date of Birth: Vul hier de geboortedatum van uw vader in.

16b:

Place of Birth: Vul hier de geboorteplaats van uw vader in.

16c:

Current address: Vul hier het huidige adres van uw vader volledig in, dus adres, postcode en woonplaats.

16d:

If deceased, give year of death: Indien uw vader is overleden geef dan hier het sterfjaar op.

17 a, b en c: Op dezelfde manier invullen als 15 a, b en c echter dan voor uw moeder.

18 a, b, c en d: Op dezelfde manier invullen als 16 a, b, c en d echter dan voor uw moeder.

19:

List names, Dates and Places of Birth, and Addresses of ALL Children: Hier dient u al uw kinderen te vermelden, beginnend met de eerste voornaam zoals die in het paspoort staat, de achternaam, de geboortedatum (wederom via de Amerikaanse methodiek, dus eerst de maand, dan de dag en dan het geboortejaar), de geboorteplaats en indien het woonadres van de kinderen anders is dan de uwe dient u het adres ook op te geven.

20:

List below alle places you have lived for at least six months since reaching the age of 16, including places in your country of nationality: Hier dient u woonplaatsen te vermelden inclusief provincie en land waar u zes maanden of langer heeft gewoond vanaf het moment dat u 16 bent geworden. Kortom alle plaatsen waar u korter dan 6 maanden heeft gewoond hoeft u niet te vermelden. Geef alleen woonplaatsen op een geen exacte adressen. Geef achter elke woonplaats, provincie en land ook aan vanaf welke datum en tot wanneer u in die plaats heeft gewoond.

21a:

Person(s) named in 14 and 19 who will accompany you to the United States now: Hier geeft u aan welke personen genoemd onder 14 en 19 gelijktijdig met u naar de Verenigde Staten zullen vertrekken.

21b:

Person(s) named in 14 and 19 who will follow you to the United States at a later date: Hier vult de namen in van de personen genoemd onder 14 en 19 die niet gelijktijdig met u naar de Verenigde Staten zullen reizen maar later nakomen.

22a:

List below all employment for the last ten years: Vermeld hier alle werkgevers die u heeft gehad in de afgelopen 10 jaar. Begin bij de huidige of laatste werkgever en werk zo verder terug de historie in. Noem de naam van de werkgever, de locatie (adres en plaats), vermeld uw functie en in welke periode u er heeft gewerkt (maand en jaar).

22b:

In what occupation do you intend to work in the United States: Geef hier aan in welk soort beroep u bij voorkeur wilt gaan werken als u in de Verenigde Staten woont. U mag ook meerdere beroepen en/of functies vermelden.

23a:

List below all educational institutions attended: Geef hier aan welke opleidingen u heeft gevolgd ongeacht of u de opleiding heeft voltooid. Zet ze op chronologische volgorde. Het maakt niet uit of u begint met de eerste of laatste opleiding.  Vermeld de naam van de school en plaats van vestiging, vermeld de periode dat u ingeschreven was op de school en in welke richting u de opleiding volgde (probeer daarbij de Amerikaanse termen aan te houden) en geef aan of u een diploma of graad heeft behaald. Heeft u geen diploma maar een certificaat dan vermeld u dat.

23b:

Languages spoken or read: Geef hier aan welke talen u spreekt en/of kunt lezen.

23c:

Professional associations to which you belong: Hier vermeld u organisaties waaraan u bent verbonden naar aanleiding van uw opleidingen. Kortom de plaatselijke badminton vereniging mag u overslaan.

24a:

Previous Military Service: Heeft u in militaire dienst gezeten (beroeps- of dienstplichtig) dan plaats u een kruisje bij YES en anders bij NO.

24b:

Branch: Hier geeft u aan bij welke diensteenheid u zat. Landmacht, marine, etc.

24c:

Dates of service: Vermeld hier in welke periode u in dienst heeft gezeten.

24d:

Rank/Position: Geef hier aan wat uw rang was of indien uw burgerpersoneel was in welke positie.

24 e:

Military Speciality/Occupation: Geef hier eventuele specialistische functies en/of kwaliteiten aan.

25:

List dates of all previous visits to or residence in the United States. (If never, write “never”) Give type of visa status if known: Hier vermeld u, als u eerder in de Verenigde Staten bent geweest, in welke periode dat was en waar (als u rondreisde dan kiest u als locatie uw aanvlieghaven) en geef aan op wat voor visum dat was. Als u het A nummer daarvan nog heeft dan vult u die ook in. Als u zonder visum (dus via het visa waiver program) naar de Verenigde Staten bent gereisd vult u VISA WAIVER in. Begin bij uw laatste reis en werk zo terug het verleden in. Het is belangrijk dat u al uw reizen vermeld en als u eerder in de Verenigde Staten heeft gewoond dat ook te vermelden.

Signature of Applicant:  Hier ondertekend u de door u ingevulde papieren.

Date: hier geeft u aan op welke datum u de papieren heeft ondertekend. (let op: wederom Amerikaanse methodiek).

Goed u bent nu klaar met het invullen van DS-230 part I. Een hele klus? We willen u niet ontmoedigen maar dit is pas het begin.

Dan gaan we over naar DS-230 part II.

Formulier DS-230 part II

Dit formulier is een gezworen verklaring en zelfs uiteindelijk de aanvraag voor een social security number (in Nederland bekend als Burger Service Nummer). Het is belangrijk dat u dit formulier volledig invult op 1 klein deel na (we leggen het allemaal uit in de instructie). Ondertekend u dit formulier absoluut NIET. U mag dit formulier uiteindelijk pas ondertekenen in het bijzijn van de consul als u het geluk heeft dat u wordt uitgenodigd voor uw interview op het consulaat.

Ook dit formulier moet iedereen die met u samen zal immigreren invullen en indien uw kinderen te jong zijn dan mag u dat uiteraard voor hen doen.

26a:

Family name (Achternaam):  uw volledige achternaam (indien u getrouwd bent dient u hier de naam te zetten die u daadwerkelijk gebruikt – de meisjesnaam kunt u onder 2 invullen)

26b:

First name: Hier dient u alle voornamen te vermelden zoals deze in uw paspoort staan

26c:

Middle name: Hier dient u uw eventuele tussenvoegsel te vermelden.

27:

Other Names: Hier dient u uw meisjesnaam in te vullen inclusief tussenvoegsel waarbij u begint met de achternaam en vervolgens uw tussenvoegsel. Gebruikt u nog aliassen en/of andere namen dan dient u ook die hier te vermelden. Indien niet van toepassing vul N/A in.

28:

Full Name in Native Alphabet: Hier dient u, indien van toepassing, uw naam te noteren als u andere schrijfletters gebruikt dan Romeinse. Voor Nederlanders en Belgen zal dit dus in de meeste gevallen niet van toepassing zijn en plaatst u de opmerking N/A in dat veld.

29:

Name and address of petitioner: Hier dient u de naam en andresgegevens van de daadwerkelijke aanvrager te vermelden. Aangezien het hier om de diversity lottery gaat zet u daar uw eigen naam neer. Stel dat een werkgever voor u de visum aanvraag zou verzorgen dan zou hier de naam van de werkgever dienen te staan. Ook het telefoonnummer van de aanvrager dient te worden vermeld.

30:

Bij dit onderdeel dient u een aantal vragen te beantwoorden met YES of NO. De antwoorden op deze vragen bepalen of u tot een categorie behoord waarvoor geen toegang tot de Verenigde Staten wordt verleend. Als u al ooit in de Verenigde Staten bent geweest en u heeft in het vliegtuig het I94 formulier (groene kaartje) in moeten vullen dan weet u wat we bedoelen. Het gaat in dit deel om ongeveer dezelfde vragen. Op voorhand kunnen we u vertellen dat als u op 1 van de vragen met YES antwoord, de kans groot is dat u geen visum krijgt toegewezen.

30a:

An alien who has a communicable disease of public health significance; who has failed to present documentation of having received vaccinations in accordance with U.S. law; who has or has had a physical or mental disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of the alien or others; or who is a drug abuser or addict: Hier wordt u gevraagd of u een besmettelijke ziekte heeft, voornemens bent u niet volgens de Amerikaanse regelgeving in te enten, een psychische of geestelijke aandoening heeft die gevaar kan opleveren voor anderen en of u een drugs gebruiker bent of drugs verslaving heeft. Als ook maar 1 van de onderdelen van toepassing is op uzelf dan dient u de vraag met YES te beantwoorden. Is van geen van de zaken sprake dan kunt u NO aankruisen.

30b:

An alien convicted of, or who admits having committed, a crime involving moral turpitude or violation of any law relating to a controlled substance or who is the spouse, son or daughter of such a trafficker who knowingly has benefited from the trafficking activities in the past five years; who has been convicted of 2 or more offenses for which the aggregate sentences were 5 years or more; who is coming to the United States to engage in prostitution or commercialized vice or who has engaged in prostitution or procuring within the past 10 years; who is or has been an illicit trafficker in any controlled substance; who has committed a serious criminal offense in the United States and who has asserted immunity from prosecution; who, while serving as a foreign government official, was responsible for or directly carried out particularly severe violations of religious freedom; or whom the President has identified as a person who plays a significant role in a severe form of trafficking in persons, who otherwise has knowingly aided, abetted, assisted or colluded with such a trafficker in severe forms of trafficking in persons, or who is the spouse, son or daughter of such a trafficker who knowingly has benefited from the trafficking activities within the past five years: Hier wordt u gevraagd of u veroordeeld bent (of vrijelijk toegeeft) voor drugsbezit en/of andere criminele activiteiten. Of dat u partner bent van iemand die in de afgelopen 5 jaar is veroordeeld of zich bezig heeft gehouden met drugs gerelateerde misdaden en andere strafbare aangelegenheden. Verder wordt gevraagd of u naar de Verenigde Staten komt om als prostituee te gaan werken en/of u dit werk heeft uitgevoerd in de afgelopen 10 jaar. Ook wordt u gevraagd of u koerier van verboden goederen bent geweest, politieke immuniteit heeft genoten en tijdens deze politieke immuniteit iets strafbaars heeft gedaan en/of misdaden heeft gepleegd met betrekking tot religieuze vrijheid als overheidsdienaar. Verder vraagt men of u zichzelf heeft beziggehouden met mensensmokkel en/of dat u partner bent van iemand die zich met dergelijke zaken bezig heeft gehouden in de afgelopen 5 jaar. Ook hier geld weer: is ook maar één van de genoemde zaken op u van toepassing dan dient u YES in te voelen. Als dat niet het geval is kunt u NO invullen.

30c:

An alien who seeks to enter the United States to engage in espionage, sabotage, export control violations, terrorist activities, the overthrow of the Government of the United States or other unlawful activity; who is a member of or affiliated with the Communist or other totalitarian party; who participated, engaged or ordered genocide, torture, or extrajudicial killings; or who is a member or representative of a terrorist organization as currently designated by the U.S. Secretary of State: Hier wordt u gevraagd of u van plan bent zich bezig te gaan houden met spionage activiteiten, sabotage, export regels te overtreden, de Amerikaanse overheid omver wilt werpen of andere illegale activiteiten. Daarnaast wordt u gevraagd of u lid bent van een communistische partij of andere totalitaire partij. Daarnaast wordt u gevraagd of u zich bezig houdt (of heeft gehouden) met genocide, marteling en het doden van mensen zonder dat daarvoor een gerechtelijke uitspraak was. Ook wil men weten of u lid en/of vertegenwoordiger bent van een terroristische organisatie waarbij de lijst van terroristische organisaties die door de Verenigde Staten is opgemaakt als leidraad geld. Ook hier geld weer indien u op één van de vragen met ja kunt antwoorden dient u YES in te vullen. Indien niets van toepassing is kruist u NO aan.

30d:

An alien who is likely to become a public charge: Hier wordt gevraagd of het waarschijnlijk is (of valt te verwachten) dat u nu of in de aankomende 5 jaar afhankelijk wordt van de Amerikaanse overheid met betrekking tot inkomen, zorg en/of andere zaken.  Kortom gaat u verblijf in Amerika tot kosten leiden voor de Amerikaanse overheid. (de 5 jaar als periode staan niet letterlijk in de vraag maar dat is wel de termijn die wordt aangehouden door de Amerikaanse overheid) Als u meent dat het reëel is om aan te nemen dat dit op u van toepassing is dan dient u hier ook weer YES aan te kruisen. Zo niet dan kunt u NO aankruisen.

30e:

An alien who seeks to enter for the purpose of performing skilled or unskilled labor who has not been certified by the Secretary of Labor; who is a graduate of a foreign medical school seeking to perform medical services who has not passed the NBME exam or its equivalent; or who is a health care worker seeking to perform such work without a certificate from the CGFNS or from an equivalent approved independent credentialing organization: Hier wordt u gevraagd of u voornemens bent om in de Verenigde Staten welke vorm van arbeid dan ook uit te gaan voeren die niet goedgekeurd is door de overhead, of u een medisch beroep wilt uitoefenen zonder daarvoor de juiste papieren te hebben comform NBME of gelijkwaardig, of een ander beroep in de gezondheidszorg waarvoor geen certificering van de CGFNS (of gelijkwaardig) is. Als u op één of meerdere van de vragen ja kunt zeggen dient u YES in te vullen. Zo niet dan kunt u NO aankruisen.

30f:

An alien who failed to attend a hearing on deportation or inadmissibility within the last 5 years; who seeks or has sought a visa, entry into the United States, or any immigration benefit by fraud or misrepresentation; who knowingly assisted any other alien to enter or try to enter the United States in violation of law; who, after November 30, 1996, attended in student (F) visa status a U.S. public elementary school or who attended a U.S. public secondary school without reimbursing the school; or who is subject to a civil penalty under INA 274C: Hier wordt u gevraagd of u ooit niet verschenen bent op een hoorzitting met betrekking tot uw deporatie en/of het anderszins afwijzen van een visum voor uzelf.  Of heeft u een visum gekregen (nu of in het verleden) door fraude of incorrect information en/of voordeel daaruit heeft gehad. Of heeft u ooit een ander geholpen om niet rechtmatig en/of met valse informatie een visum te verkrijgen.  Of heeft u ooit de Verenigde Staten op een onwettige manier bezocht of een emigratie en/of verblijfregel overtreden. (bijvoorbeeld: langer in de Verenigde Staten blijven dan mocht volgens het I94 of visum). Heeft u na 30 november 1996 les gevolgd op een publuc elemantary- en/of secondary school terwijl u in het bezit was van een student (F) visum en zonder hiervoor de kosten terug te betalen. Of heeft u ooit een boete gehad onder de INA274C regeling? Als u op één van de vragen met ja kunt antwoorden dient u YES in te vullen. Zo niet dan kunt u NO aankruisen.

30g:

An alien who is permanently ineligible for U.S. citizenship; or who departed the United States to evade military service in time of war: Bent u permanent ongeschikt om te worden genationaliseerd tot Amerikaans burger of heeft u ooit de Verenigde Staten verlaten  om  militaire dienst te voorkomen in oorlogstijd? Als u op één van de vragen met ja kunt antwoorden dient u YES in te vullen. Zo niet dan kunt u NO aankruisen.

30h:

An alien who was previously ordered removed within the last 5 years or ordered removed a second time within the last 20 years; who was previously unlawfully present and ordered removed within the last 10 years or ordered removed a second time within the last 20 years; who was convicted of an aggravated felony and ordered removed; who was previously unlawfully present in the United States for more than 180 days but less than one year who voluntarily departed within the last 3 years; or who was unlawfully present for more than one year or an aggregate of one year within the last 10 years: Bent in de afgelopen 5 jaar 1 keer of in de afgelopen 20 jaar 2 keer opgedragen de Verenigde Staten te verlaten en/of was u onwettig aanwezig binnen de landsgrenzen en in de afgelopen 10 jaar daarvoor uitgezet of binnen 20 jaar voor de tweede keer om die reden uitgezet? Bent u voor een aggravated misdrijf veroordeeld en daarom uitgezet, was u in de afgelopen drie jaar meer dan 180 dagen maar minder dan 1 jaar onwettig aanwezig maar bent u vrijwillig het land uitgegaan, of bent u langer dan een jaar aaneengesloten of in de afgelopen 10 jaar in totaliteit langer dan een jaar onwettig in de Verenigde Staten verbleven? Als u op één van de vragen met ja kunt antwoorden dient u YES in te vullen. Zo niet dan kunt u NO aankruisen.

30i:

An alien who is coming to the United States to practice polygamy; who withholds custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody by a U.S. court or intentionally assists another person to do so; who has voted in the United States in violation of any law or regulation; or who renounced U.S. citizenship to avoid taxation: Komt u naar de Verenigde Staten om polygamie te practiseren, voorkomt u dat een kind met de Amerikaanse nationaliteit wordt weggehouden bij zijn/haar legale voogd of helpt u anderen om dat te doen, overtreed u regelgeving en/of wetten van de Verenigde Staten, heeft u uw Amerikaanse nationaliteit afgestaan om belastingen te kunnen ontduiken? Als u op één van de vragen met ja kunt antwoorden dient u YES in te vullen. Zo niet dan kunt u NO aankruisen.

30j:

An alien who is a former exchange visitor who has not fulfilled the 2-year foreign residence requirement:  Als u als uitwisselings- student ofg anderszins in een uitwisselingsprogramma zat waarvoor de “2 year foreign residence” regel van toepassing is en u heeft zich niet aan deze regel gehouden dan dient u hier YES te antwoorden. Indien niet van toepassing kunt u NO invullen.

30k:

An alien determined by the Attorney General to have knowingly made a frivolous application for asylum: Als door de procureur generaal in het verleden is vastgesteld dat u doelbewust een valselijke aanvraag voor asiel heeft gedaan dan dient u deze vraag met YES te beantwoorden. Indien niet van toepassing dan kunt u NO invullen.

30l:

An alien who has ordered, carried out or materially assisted in extrajudicial and political killings and other acts of violence against the Haitian people; who has directly or indirectly assisted or supported any of the groups in Colombia known as FARC, ELN, or AUC; who through abuse of a governmental or political position has converted for personal gain,confiscated or expropriated property in Cuba, a claim to which is owned by a national of the United States, has trafficked in such property or has been complicit in such conversion, has committed similar acts in another country, or is the spouse, minor child or agent of an alien who has committed such acts; who has been directly involved in the establishment or enforcement of population controls forcing a woman to undergo an abortion against her free choice or a man or a woman to undergo sterilization against his or her free choice; or who has disclosed or trafficked in confidential U.S. business information obtained in connection with U.S. participation in the Chemical Weapons Convention or is the spouse, minor child or agent of such a person:   Bent u op welke wijze dan ook betrokken bij politieke moorden of anderszins moorden zonder gerechtelijk bevel tegen Haitaanse burgers, direct of indirect betrokken bij groepen als FARC, ELN of AUC, door middel van misbruik van een politieke- en/of overheidsfunctie voordeel behaald en/of Cubaans grondgebied afgenomen en doorverkocht terwijl dit van een Amerikaans burger was,  bemiddeld en/of betrokken bij eerder genoemde zaken, gelijkwaardige zaken gedaan in andere landen of u bent partner of kind van iemand die zich met dergelijke zaken heeft bezig gehouden. Of u bent betrokken geweest bij bewuste geboortebeperkings activiteiten door een vrouw gedwongen abortus te laten plegen en/of u heeft mannen/vrouwen gedwongen zichzelf te steriliseren tegen zijn/haar wil, of u heeft gevoelige bedrijfsinformatie van Amerikaanse bedrijven aan derden verstrekt in relatie tot de chemische wapens conventies of u bent de partner van iemand die zich hiermee bezig heeft gehouden?  Als u op één van de vragen met ja kunt antwoorden dient u YES in te vullen. Zo niet dan kunt u NO aankruisen.

31:

Have you ever been charged, arrested or convicted of any offense or crime: Hier geeft u aan of u überhaupt ooit bent veroordeeld, aangeklaagd of gearresteerd voor een misdaad. ALs u hier YES beantwoord dient u een verklaring op te geven waar het om gaat.

32:

Have you ever been refused admission to the United States at a port-of-entry: Is u ooit de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd bij de grens? Als u antwoord daarop YES is dient u een uitleg te geven waarom dit is gebeurt.

33a:

Have you ever applied for a Social Security Number (SSN): Hier geeft u aan of u ooit eerder een social security nummer heeft aangevraagd. Zo ja kruis dan YES aan en vul het SSN in. Anders kruist u NO aan.

Do you want the Social Security Administration to assign you an SSN (and issue a card) or issue you a new card (if you have an SSN)? You must answer “Yes” to this question and to the “Consent To Disclosure” in order to receive an SSN and/or card: Wilt u dat de social security administration u een SSN toewijst en een kaart uitgeeft?  Om een SSN en kaart te krijgen dient u hier YES in te vullen. Doet u dit niet en vult u NO in dan kunt u geen visum krijgen wat u uiteindelijk recht geeft op uw greencard.

33b:

CONSENT TO DISCLOSURE: I authorize disclosure of information from this form to the Department of Homeland Security (DHS), the Social Security Administration (SSA), such other U.S. Government agencies as may be required for the purpose of assigning me an SSN and issuing me a Social Security card, and I authorize the SSA to share my SSN with the INS: Door hier YES aan te vinken geeft u aan geen bezwaar te hebben dat de door u opgegeven informatie en uw toekomstige SSN worden doorgegeven aan een aantal disciplines als de DHS en SSA. Kruist u NO aan dat wild at nog niet zeggen dat de informatie niet wordt uitgewisseld, het wordt gezien als een protest uwerzijds dat er gegevens worden uitgewisseld. Realiseer u wel dat NO invullen voor problemen kan zorgen tijdens uw interview.

34:

WERE YOU ASSISTED IN COMPLETING THIS APPLICATION? Hier geeft u aan of u hulp heeft gehad tijdens het invullen van deze formulieren. U dient ook aan te geven wie u geholpen heeft als dit het geval is. Dus YES aankruisen indien u hulp heeft gehad en NO indien u deze formulieren zelfstandig heeft ingevuld.

35:

Vanaf deze vraag mag u absoluut niets meer invullen. Kortom vraag 35 blijft openstaan! Deze vraag  beantwoord u voor en in aanwezigheid van de consul tijden uw interview. Hier zweert of beloofd u alles naar waarheid en eer en geweten te hebben verteld en ingevuld. Daarnaast moet u hier uw handtekening zetten en ook de consul als u tijdens uw interview wordt goedgekeurd voor uw uiteindelijke greencard.

Nou dat was het eerste deel dan! Als u dit allemaal heeft ingevuld gaan we verder naar de volgende formulieren. Nog steeds gemotiveerd? Natuurlijk!!! Op naar de rest!